Novotel Hanoi Thai Ha - Family & Business trip hotel -


 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiordetail-9082-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2
 • depositphotos_228502098
 • reception-view
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiordetail-9082-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2-2
 • depositphotos_228502098-2
 • allday-dining-view-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiordetail-9082-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2-2
 • depositphotos_228502098-2
 • meeting-room-view-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2-2
 • depositphotos_228502098-2
 • st-a-k_view02_studio
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorbath-9026
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2-2
 • depositphotos_228502098-2
 • swimming-pool
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorbath-9026-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorbath-9026-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorbath-9026-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-3-2
 • rm-a-k_view03_sup
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorbath-9026-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-3-2
 • st-a-k_view01_studio
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin1-9153
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-3-2
 • e2dbe3a39f346d6a3425
 • rm-a-t_view03_sup
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin1-9153-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebedr-8883-2
 • e2dbe3a39f346d6a3425-2
 • reception-view-2
 • ap-a-k_view02_ex-apt
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin1-9153-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebedr-8883-2-2
 • e2dbe3a39f346d6a3425-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin1-9153-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebedr-8883-2-2
 • e2dbe3a39f346d6a3425-2
 • allday-dining-view-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin1-9153-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebedr-8883-2-2
 • e2dbe3a39f346d6a3425-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebedr-8883-2-2
 • meeting-room-view-1-2
 • rm-a-k_view02_sup
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitelr-8841-2
 • rm-a-k_view02_sup-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitelr-8841-2-2
 • st-a-k_view02_studio-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitelr-8841-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitelr-8841-2-2
 • swimming-pool-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitelr-8841-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorbath-9026-2
 • st-c-k_view01_ex-apt
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorbath-9026-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorbath-9026-2-2
 • rm-a-k_view03_sup-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorbath-9026-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorbath-9026-2-2
 • st-a-k_view01_studio-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiordetail-9082-2-2
 • website
 • rm-a-t_view03_sup-2
 • allday-dining-reception-view
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiordetail-9082-2-2
 • website-2
 • allday-dining-view-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiordetail-9082-2-2
 • website-2
 • ap-a-k_view02_ex-apt-2
 • allday-dining-view-4
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiordetail-9082-2-2
 • website-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-3
 • website-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-3-2
 • rm-a-k_view02_sup-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-3-2
 • bar-view-02
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-3
 • st-a-k_view01_studio1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxbath-8827
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-3-2
 • rooftop-bar-render-1-01
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxbath-8827-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxbath-8827-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-3-2
 • catering-service-banner-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxbath-8827-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-3-2
 • catering-service-banner-1-2
 • st-c-k_view01_ex-apt-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxbath-8827-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiortwin2-9044-2
 • catering-service-banner-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiortwin2-9044-2-2
 • catering-service-banner-1-2
 • lounge-view-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiortwin2-9044-2-2
 • catering-service-banner-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiortwin2-9044-2-2
 • allday-dining-reception-view-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiortwin2-9044-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1411-2
 • allday-dining-view-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlvrm-9105
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1411-2-2
 • allday-dining-reception-view2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlvrm-9105-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1411-2-2
 • allday-dining-view-4-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlvrm-9105-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1411-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlvrm-9105-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1411-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlvrm-9105-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2
 • rm-a-k_view01_sup
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2-2
 • rm-a-k_view01_sup1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2-2
 • rm-a-k_view01_sup2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2-2
 • bar-view-02-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet4-2
 • shutterstock_382085245_supersize
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet4-2-2
 • 068f5840c7f03fae66e1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebedr-8883
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet4-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebedr-8883-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet4-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebedr-8883-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet4-2-2
 • food-exchange-buffet-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebedr-8883-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet6-2
 • whatsapp-image-2020-02-25-at-3-43-33-pm-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebedr-8883-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet6-2-2
 • lounge-view-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-facadenight-0519
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitelr-8841
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet6-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-facadenight-0519-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitelr-8841-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet6-2-2
 • food-exchange-buffet-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-facadenight-0519-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitelr-8841-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet6-2-2
 • whatsapp-image-2020-02-25-at-3-43-33-pm
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-facadenight-0519-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitelr-8841-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-facadenight-0519-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitelr-8841-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview1-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview1-2-2
 • back-side-perspective
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0535
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview1-2-2
 • roof-top-bar-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0535-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview1-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0535-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-5
 • rm-a-k_view01_sup-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0535-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-5-2
 • meeting-room-view-1-1-01
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0535-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-5-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-5-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-5-2
 • shutterstock_382085245_supersize-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-suitebath-8951-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2-3
 • food-exchange-buffet-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gardeniahollowsquare-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gardeniahollowsquare
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gardeniahollowsquare-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gardeniahollowsquare-2-2
 • food-exchange-buffet-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gardeniahollowsquare-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gardeniahollowsquare-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gardeniahollowsquare-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gardeniahollowsquare-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gardeniahollowsquare-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2-2
 • back-side-perspective-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2
 • newgym_-_1-01
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2
 • reception-view
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2-2-2
 • allday-dining-view-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2-2-2
 • open-file_emailing_format-novotel700x320_mea
 • meeting-room-view-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidclassroom
 • open-file_emailing_format-novotel700x320_mea-2
 • st-a-k_view02_studio
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-2-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidclassroom-2
 • open-file_emailing_format-novotel700x320_mea-2
 • swimming-pool
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidclassroom-2
 • open-file_emailing_format-novotel700x320_mea-2
 • food-exchange-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidclassroom-2
 • open-file_emailing_format-novotel700x320_mea-2
 • food-exchange-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidclassroom-2
 • novotel-soul_microsite-banner-image
 • rm-a-k_view03_sup
 • food-exchange-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidtheatre
 • novotel-soul_microsite-banner-image-2
 • st-a-k_view01_studio
 • food-exchange-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidtheatre-2
 • novotel-soul_microsite-banner-image-2
 • rm-a-t_view03_sup
 • food-exchange-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidtheatre-2
 • novotel-soul_microsite-banner-image-2
 • ap-a-k_view02_ex-apt
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidtheatre-2
 • novotel-soul_microsite-banner-image-2
 • chrysanthemum-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidtheatre-2
 • reception-view1-2
 • chrysanthemum-2
 • rm-a-k_view02_sup
 • chrysanthemum-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidushape-2
 • allday-dining-view-21-2
 • rm-a-k_view02_sup-3
 • chrysanthemum-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidushape-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidushape-2
 • meeting-room-view-11-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidushape-2
 • desert-2
 • st-a-k_view02_studio1-2
 • thai-ha-grand-ballroom-1920x1080-2
 • desert-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-ballroomtheatre3detail-touch
 • desert-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-ballroomtheatre3detail-touch-2
 • swimming-pool1-2
 • desert-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-ballroomtheatre3detail-touch-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-ballroomtheatre3detail-touch-2
 • 131114178_1539917992865808_5525379350477037962_o
 • st-c-k_view01_ex-apt
 • hydrangeas-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-ballroomtheatre3detail-touch-2
 • 131114178_1539917992865808_5525379350477037962_o-2
 • ap-a-k_view02_ex-apt1-2
 • hydrangeas-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-meetingfoyerteabreak
 • 131114178_1539917992865808_5525379350477037962_o-2
 • hydrangeas-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-meetingfoyerteabreak-2
 • 131114178_1539917992865808_5525379350477037962_o-2
 • rm-a-k_view03_sup1-2
 • allday-dining-reception-view
 • hydrangeas-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-meetingfoyerteabreak-2
 • 131114178_1539917992865808_5525379350477037962_o-2
 • allday-dining-view-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-meetingfoyerteabreak-2
 • rm-a-t_view03_sup1-2
 • allday-dining-view-4
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-facadenight-0519-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-meetingfoyerteabreak-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-facadenight-0519-2-2
 • st-a-k_view01_studio2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-facadenight-0519-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1006
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-facadenight-0519-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1006-2
 • st-c-k_view01_ex-apt1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1006-2
 • bar-view-02
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1006-2
 • rm-a-k_view02_sup1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1006-2
 • food-exchange-1-2
 • allday-dining-reception-view1-2
 • food-exchange-1-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gourmetbar-talent-2-2
 • 127041380_1526338977557043_7779455699586341844_o
 • food-exchange-1-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gourmetbar-talent-2-2
 • 127041380_1526338977557043_7779455699586341844_o-2
 • allday-dining-view-31-2
 • food-exchange-1-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gourmetbar-talent-2-2
 • 127041380_1526338977557043_7779455699586341844_o-2
 • rooftop-bar-render-1-01
 • food-exchange-1-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gourmetbar-talent-2-2
 • 127041380_1526338977557043_7779455699586341844_o-2
 • allday-dining-view-32-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-1
 • 127041380_1526338977557043_7779455699586341844_o-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-meetingfoyerteabreak-2-2
 • allday-dining-view-41-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-meetingfoyerteabreak-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-meetingfoyerteabreak-2-2
 • bar-view-021-2
 • lounge-view-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet7-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-meetingfoyerteabreak-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-2
 • lounge-view-21-2
 • roof-top-bar
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2-2
 • f4518871ca0f3a51631e
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-jasminboardroom-2-2
 • f4518871ca0f3a51631e-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet6
 • f4518871ca0f3a51631e-2
 • allday-dining-reception-view2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet6-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby1crop-1-2
 • f4518871ca0f3a51631e-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet6-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby1crop-1-2
 • f4518871ca0f3a51631e-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet6-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby1crop-1-2
 • food-exchange-buffet-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet6-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby1crop-1-2
 • whatsapp-image-2020-02-25-at-3-43-33-pm
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-fegrand-talent-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-fegrand-talent-2
 • reception-view
 • shutterstock_382085245_supersize
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-fegrand-talent-2
 • f4518871ca0f3a51631e
 • allday-dining-view-2
 • 068f5840c7f03fae66e1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-3-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-fegrand-talent-2
 • f4518871ca0f3a51631e-3
 • meeting-room-view-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet4
 • f4518871ca0f3a51631e-3
 • st-a-k_view02_studio
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet4-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2-2
 • f4518871ca0f3a51631e-3
 • swimming-pool
 • food-exchange-buffet-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet4-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2-2
 • f4518871ca0f3a51631e-3
 • whatsapp-image-2020-02-25-at-3-43-33-pm-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet4-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet4-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2-2
 • rm-a-k_view03_sup
 • st-a-k_view01_studio
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0682
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2-2
 • rm-a-t_view03_sup
 • rm-a-k_view01_sup
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0682-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2-2
 • ap-a-k_view02_ex-apt
 • rm-a-k_view01_sup1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0682-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2-2
 • rm-a-k_view01_sup2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0682-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0682-2
 • allday-dining-reception-view2-2
 • rm-a-k_view02_sup
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking1-8766-2
 • rm-a-k_view02_sup-3
 • back-side-perspective
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0848
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking1-8766-2
 • rm-a-k_view01_sup1-2
 • roof-top-bar-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0848-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking1-8766-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0848-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking1-8766-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0848-2
 • meeting-room-view-1-1-01-2
 • meeting-room-view-1-1-01
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0848-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2-2
 • st-c-k_view01_ex-apt
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2-2
 • spa-view-2-1-01-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-executiveterraceb-9626-2-2
 • newgym_-_1-01-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet5
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2-2
 • a-new-chapter-begins-edm
 • allday-dining-reception-view
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet5-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2-2
 • a-new-chapter-begins-edm-2
 • allday-dining-view-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet5-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2-2
 • a-new-chapter-begins-edm-2
 • allday-dining-view-4
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet5-2
 • a-new-chapter-begins-edm-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet5-2
 • a-new-chapter-begins-edm-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby2-rv
 • ballroom-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1229
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby2-rv-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1229-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby2-rv-2
 • bar-view-02
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1229-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby2-rv-2
 • rm-a-k_view01_sup2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1229-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby2-rv-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1229-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-4
 • 068f5840c7f03fae66e1-2
 • rooftop-bar-render-1-01
 • newgym_-_1-01
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-4-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-4-2
 • whatsapp-image-2020-02-25-at-3-43-33-pm-1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-4-2
 • red-asian-lanterns
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview2-4-2
 • red-asian-lanterns-2
 • whatsapp-image-2020-02-25-at-3-43-33-pm-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1667-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidushape-2
 • red-asian-lanterns-2
 • lounge-view-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidushape-2-2
 • red-asian-lanterns-2
 • rooftop-bar-render-1-01-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1411
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidushape-2-2
 • red-asian-lanterns-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1411-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidushape-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1411-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-orchidushape-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1411-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2
 • allday-dining-reception-view2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-1411-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2-2-2
 • nhth-tet-takeaway-facebook-banner
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2-2-2
 • nhth-tet-takeaway-facebook-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2-2-2
 • nhth-tet-takeaway-facebook-banner-2
 • rm-a-k_view01_sup
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2-2-2
 • nhth-tet-takeaway-facebook-banner-2
 • rm-a-k_view01_sup1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-2
 • nhth-tet-takeaway-facebook-banner-2
 • rm-a-k_view01_sup2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangeoverview1-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-2-2
 • shutterstock_382085245_supersize
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet2-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-2-2
 • nhth-tet-takeaway-microsite-banner
 • 068f5840c7f03fae66e1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet2-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby1crop-1
 • nhth-tet-takeaway-microsite-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet2-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby1crop-1-2-2
 • nhth-tet-takeaway-microsite-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-foodexchangebuffet2-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby1crop-1-2-2
 • nhth-tet-takeaway-microsite-banner-2
 • food-exchange-buffet-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gourmetbar-talent
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby1crop-1-2-2
 • nhth-tet-takeaway-microsite-banner-2
 • whatsapp-image-2020-02-25-at-3-43-33-pm-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gourmetbar-talent-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-lobby1crop-1-2-2
 • nhth-tet-takeaway-microsite-banner
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gourmetbar-talent-2
 • nhth-tet-takeaway-microsite-banner-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gourmetbar-talent-2
 • nhth-tet-takeaway-microsite-banner-3
 • food-exchange-buffet-1
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-gourmetbar-talent-2
 • nhth-tet-takeaway-microsite-banner-3
 • whatsapp-image-2020-02-25-at-3-43-33-pm
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0848-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxbath-8827-2
 • nhth-tet-takeaway-microsite-banner-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0848-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxbath-8827-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0848-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxbath-8827-2-2
 • nhth-tet-set-menu-microsite-banner
 • back-side-perspective
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0848-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxbath-8827-2-2
 • nhth-tet-set-menu-microsite-banner-2
 • roof-top-bar-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-0848-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxbath-8827-2-2
 • nhth-tet-set-menu-microsite-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking1-8766
 • nhth-tet-set-menu-microsite-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking1-8766-2
 • nhth-tet-set-menu-microsite-banner-2
 • meeting-room-view-1-1-01
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking1-8766-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking1-8766-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking1-8766-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool1-0211-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-3
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool2-0216
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-3-2
 • tet-hamper-microsite-banner
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool2-0216-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-3-2
 • tet-hamper-microsite-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool2-0216-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-3-2
 • tet-hamper-microsite-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool2-0216-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxking2-8800-3-2
 • tet-hamper-microsite-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-pool2-0216-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin1-9153-2
 • tet-hamper-microsite-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin1-9153-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin1-9153-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin1-9153-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin1-9153-2-2
 • rm-a-k_view02_sup
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin2-9178
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin2-9178-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin2-9178-2
 • nhth-valentine-microsite-banner
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin2-9178-2
 • nhth-valentine-microsite-banner-2
 • spa-view-2-1-01
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-deluxtwin2-9178-2
 • nhth-valentine-microsite-banner-2
 • newgym_-_1-01
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbath-9144
 • nhth-valentine-microsite-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbath-9144-2
 • nhth-valentine-microsite-banner-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbath-9144-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbath-9144-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbath-9144-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-4
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-4-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking2-8964-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-4-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiortwin2-9044
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-4-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiortwin2-9044-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execbr-9122-4-2
 • 1-buffet
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiortwin2-9044-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2
 • 1-buffet-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiortwin2-9044-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2-2
 • 1-buffet-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiortwin2-9044-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2-2
 • 1-buffet-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2-2
 • 1-buffet-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlrbr-9114-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlvrm-9105-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiorking1-8999-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlvrm-9105-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiordetail-9082
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlvrm-9105-2-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-superiordetail-9082-2
 • 2020_09_24novotelthaihahanoi_markfarwell-execlvrm-9105-2-2
 • rm-a-k_view03_sup1
 • rm-a-k_view03_sup1
 • rm-a-k_view03_sup1
Novotel Hanoi Thai Ha


No. 2 Thai Ha Street, Dong Da District, 10000 Hanoi
Vietnam
Tel: +84 (0) 24 3857 5588
Email: H9692@accor.com

google_map
Book a room
Book a room
close